Twoja stolica Rejestracja dlaczego warto mieć konto?

Szukaj usług

Logowanie

Poleć nas znajomym

Serwisy z których
pobieramy kontakty:

Reklama

Reklama

Ogłoszenia Gdańsk

Regulamin serwisu

Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2009

Regulamin serwisu Twoja-Stolica.pl


Ostatnia zmiana: 09-03-2009

1.    Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego twoja-stolica.pl znajdującego się pod adresem internetowym twoja-stolica.pl, twoj-krakow.pl, twoj-slask.pl, twoja-bydgoszcz.pl. twoj-lublin.pl, twoj-bialystok.pl, twoj-poznan.pl, twoj-szczecin.pl, twoje-trojmiasto.pl, twoj-wroclaw.pl oraz twoje-zakopane.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności
Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

2.    Definicje

2.1.    Administrator - podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest właściciel portalu. 
2.2.    Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
2.3.    Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.
2.4.    Profil - strona Użytkownika zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.5.    Obiekt - firma dodana do Serwisu poprzez Użytkownika bądź Administratora wraz z pełną nazwą i adresem.
2.6.    Użytkownik Konta Indywidualnego - Użytkownik, który dokonał rejestracji Konta Indywidualnego i korzysta z niego lub może korzystać z niego.
2.7.    Użytkownik Konta Firmowego - Użytkownik, który dokonał rejestracji Konta Firmowego i korzysta z niego lub może korzystać z niego.

3.    Techniczne Warunki Korzystania z Serwisu

3.1.    Właścicielem Serwisu jest właściciel portalu.
3.2.    Przedmiotem działalności Serwisu jest prowadzenie przez Administratora Bazy Kont (Profili) umożliwiających wyszukiwanie Obiektów dodawanych przez Użytkowników oraz zawieranie nowych znajomości pomiędzy nimi, jak również udostępnianie przez Administratora zasobów Serwisu w celu umieszczania w nim przez Użytkowników danych i zdjęć.
3.3.    Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
3.4.    Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

4.    Uczestnictwo w serwisie

4.1.    Uczestnikami serwisu są jego Użytkownicy.
4.2.    Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
4.3.    Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty.
4.4.    Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem http://twoja-stolica.pl/register. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
4.5.    Po rozpoczęciu procedury rejestracji Konta Użytkownik podejmuje decyzję, iż tworzone Konto jest Kontem Indywidualnym albo Kontem Firmowym. Po podjęciu decyzji nie ma możliwości zmiany rodzaju Konta.
4.6.    Użytkownik nie są uprawnieni do umieszczania w serwisie danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby.
4.7.    Użytkownicy dodaj  Obiekt do Bazy Obiektów zobowiązują się do sprawdzenia czy Obiekt o tej samej nazwie i adresie nie istnieje już w Bazie oraz do podania danych w formularzu zgodnych z prawdą: pełnej nazwy, miasta, dzielnicy, ulicy, numeru, kodu posztowego.
4.8.    Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,
c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym,
e) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
f) umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.

5.    Dane osobowe i polityka prywatności.

5.1.    W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.
5.2.    Administratorem danych osobowych jest właściciel portalu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
5.3.    Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
5.4.    Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont (Profili).
5.5.    Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
5.6.    W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
a) wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
    b) natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.
5.7.    Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

6.    Zasady korzystania z serwisu.

6.1.    Użytkownik może posiadać jedno lub więcej Kont Indywidualnych. Zakazuje się udostępniania Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.
6.2.    Każdy Użytkownik Konta Firmowego może mieć tylko jedno Konto. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta Firmowego wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.
6.3.    Każdy Użytkownik Konta Firmowego może dodać jeden lub więcej Obiektów.
6.4.    Zabrania się dodawania Obiektów istniejących już w Bazie.
6.5.    Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
6.6.    Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,
b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
d) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.
6.7.    Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.
6.8.    Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z art. 4.6 i art. 4.7 Regulaminu. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.
6.9.    Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

7.    Zasady korzystania z serwisu.

7.1.    Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.
7.2.    Administrator ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
7.3.    Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
7.4.    Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
7.5.    Umowa może zostać rozwiązania przez Administratora poprzez zablokowanie lub usunięcie Konta w sytuacji:
a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
c) umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
7.6.    W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania lub usunięcia Konta.
7.7.    Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.
7.8.    W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

8.    Odpowiedzialność.

8.1.    Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
8.2.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.
8.3.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.
8.4.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
8.5.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.
8.6.    Użytkownikowi korzystającemu z Bazy w ramach Serwisu zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub istotnej co do jakości lub ilości części Bazy. Użytkownik nie może w sposób systematyczny i powtarzający się pobierać lub wtórnie wykorzystywać zawartości Bazy.

9.    Reklamacje.

9.1.    Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.
9.2.    Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
9.3.    Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
9.4.    Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

10.    Przepisy końcowe.

10.1.    Regulamin jest dostępny pod adresem http://twoja-stolica.pl/content/regulamin.
10.2.    Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
10.3.    W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
10.4.    W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu wraz z datą ostatniej zmiany pod adresem http://twoja-stolica.pl/content/regulamin. W przypadku braku zgody na bieżące lub przyszłe możliwe zmiany Regulaminu należy zaprzestać korzystania z Serwisu. Obowiązkiem Użytkownika jest regularne sprawdzanie aktualnego Regulaminu i zapoznawanie się z ewentualnymi jego zmianami.
10.5.    Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
10.6.    W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.


Recenzenci miesiąca

  • ppst 33.470 pkt. recenzje: 559
  • lcklck18 22.050 pkt. recenzje: 424
  • zhengjx 17.480 pkt. recenzje: 275

Firmy sponsorowane

Reklama

Reklama